Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2016
Cập nhật: 27/12/2016
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2016 ước đạt 897.279 lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung cả năm 2016 ước đạt 10.012.735 lượt khách, tăng 26,0% so với năm 2015.
Tổng cục Thống kê